கவிதை?

August 26, 2017 #tamil #poetry #relationships

நான் உன்னுடன்
இருப்பதாலேயே
நான் உனக்கு
எதுவுமாகவும்
இல்லாமல் போகிறேன்

-- மனுஷ்ய புத்திரன்